Ներդրումային ծառայության դիմաց գանձվող վճարը հաշվարկվում է որպես տվյալ գործարքի հետ կապված ծախսերի և Ընկերության կողմից սահմանված միջնորդավճարի հանրագումար: Որպես գործարքի հետ կապված ծախս կարող են համարվել Հաճախորդի պատվերի կատարման հետ կապված Ընկերության ծառայություն մատուցողների և գործընկերների կողմից ֆոնդային բորսայի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ այլ պահառուի կողմից գանձվող վճարները:

Ներդրումային ծառայության դիմաց գանձվող վճարը կարող են ունենալ ինչպես տոկոսային, այնպես ել բացարձակ արտահայտություն։